Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata javnih potreba u kulturi, sportu i društvenim djelatnostima udruga građana Grada Skradina za 2023. godinu

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata javnih potreba u kulturi, sportu i društvenim djelatnostima udruga građana Grada Skradina za 2023. godinu

  Objavljeno: 25.11.2022, 11:39h

Predmet ovog natječaja je prikupljanje prijedloga programa/projekata i aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnog društva koji su usmjereni na rad u području kulture, sporta i udruga građana, a namijenjeni su zadovoljavanju javnih potreba u kulturi, sportu i društvenim djelatnostima udruga građana  Grada Skradina.

.Prijavu programa, projekta ili aktivnosti na ovaj Javni natječaj može podnijeti udruga ili druga pravna osoba koja obavlja djelatnost u kulturi uz ispunjavanje slijedećih uvjeta:

  • upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar,
  • upisani u Registar neprofitnih organizacija (za udruge),
  • registrirane su kao udruge i druge organizacije civilnog društva čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
  • svojim statutom se opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja sukladno ovom Javnom natječaju i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračunu Grada Skradina i drugih javnih izvora,
  • nema dugovanja prema proračunu Grada Skradina,
  • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
  • imaju utvrden način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladniji način),
  • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa projekta i aktivnosti,
  • u  tekućoj godini nisu korisnici jednokratne financijske potpore za istu svrhu.

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mreżnim stranicama Grada Skradina .

Obrasce je potrebno ispuniti na računalu.

Na odluku o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja kao i na odluku o odobravanju financijskih potpora za programe javnih potreba u kulturi, sportu i društvenim djelatnostima udruga građana Grada Skradina   nezadovoljni prijavitelji imaju pravo prigovora za što je procedura detaljno obrazložena u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio natječajne dokumentacije.

S korisnicima, kojima će nakon administrativne provjere prijava i stručne ocjene biti odobrena financijska sredstva za prijavljene programe/projekte u 2023. godini, Grad Skradin će sklopiti ugovor o sufinanciranju programa/projekta u kojem će se definirati međusobna prava i obveze.

Javni natječaj za podnošenje prijava bit će otvoren od 25. 11. 2022. do 27. 12. 2022. godine.

Prijave, odnosno popunjeni obrasci s prilozima dostavljaju se do navedenog roka u zatvorenoj omotnici predajom u pisarnicu Grada Skradina ili  poštom  na  adresu:

GRAD SKRADIN, Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin, s naznakom:

„Natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi, sportu i društvenim djelatnostima udruga građana Grada Skradina za 2023. godinu — NE OTVARATI“

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.