Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Održana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Održana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

  Objavljeno: 26.05.2023, 21:17h

U prostorijama Kulturnog centra u Skradinu održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina,  s početkom u 13,00 sati. Za sjednicu je utvrđen dnevni red s 12. točaka. Na sjednici je donesena Odluka o izradi Izmjena i dopuna (IV) Prostornog plana uređenja Grada Skradina, te Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Skradin. 

Sukladno Zakonu o naseljima („Narodne novine“ broj: 39/2022) donesena je Odluka o načinu, postupku i kriterijima za imenovanje ulica, trgova i naselja na području Grada Skradina. Svrha ove Odluke je urediti postupak, način i kriterije za određivanje imena naselja, ulica i trgova kao i utvrđivanje i označavanje područja naselja, ulica, trgova te označavanje zgrada kućnim brojevima. Slijedom navedenog donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju radnih tijela u dijelu koja se odnosi na imenovanje Odbora za nazive ulica, trgova i naselja, te djelokrug rada navedenog Odbora.

Gradsko vijeće Grada Skradina donijelo je i Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Skradina, te Odluku o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Skradina i njihovim naknadama za rad ako dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa. Gradsko vijeće Grada Skradina pristupilo je donošenju navedenih odluka iz razloga što je bilo potrebno uskladiti koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika, te gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“, broj 10/23).

U daljnjem tijeku sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina, vijećnici su usvojili Odluku o donošenju mjere demografske politike Grada Skradina u svrhu poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji kojoj je osnovni cilj u razvoju grada zadržavanje postojećih i  privlačenje novih stanovnika.

Na sjednici su vijećnici raspravljali te usvojili slijedeće odluke i zaključke:  Odluku o socijalnoj skrbi Grada Skradina,  Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Skradin, te Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o kriterijima i mjerila upisa, te načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Skradin, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o kriterijima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Skradin te Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge za izvještajnu 2022.g. – „RIVINA JARUGA“ d.o.o. Skradin. Sve točke dnevnog reda usvojene su jednoglasno.

Prije rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali vijećnička pitanja gradonačelniku, te je verificiran Zapisnik s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 21. ožujka 2023.g.