Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Potpisani su Ugovori o sufinanciranju s Udrugama koje djeluju na području Grada Skradina.

  Objavljeno: 14.03.2023, 10:55h

Na temelju glave I., II. i III. Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2023. godinu, („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 21/22.),  glave I., II. i III. Programa javnih potreba u sportu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 21/22.), članka 20. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko — kninske županije“, broj 14/20) i članka 48. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/21 i 15/22), a po prethodno provedenom Javnom natječaju, gradonačelnik Grada Skradina, donosi

 

O D L U K U

o odobravanju potpora za  programe/projekte javnih  potreba u kulturi, sportu i društvenim djelatnostima udrugama građana Grada Skradina u 2023. godini

 

I.

 

NAZIV UDRUGE

Iznos u eurima

1  DRUŠTVO UZGAJIVAČA MALINO KANARINACA

     400,00

2. BK DUBRAVICE

  2.000,00

3. GRADSKA GLAZBA SKRADIN

  8.000,00

4. UDRUGA GRAĐANA DUBRAVICA

     800,00

5. BK SONKOVIĆ

  2.000,00

6. OGRANAK MATICE HRVATSKE U SKRADINU

  4.500,00

7  MNK DUBRAVICE

  2.500,00

8. NK SOŠK

13.300,00

9. BK SV. JURE RUPE

  2.000,00

10. MNK RUPE

  2.500,00

11. BICIKLISTIČKI KLUB „KRKA“ - SKRADIN

  2.000,00

12. UDRUGA RUPSKA ZVONA

  1.600,00

13. UDRUGA ŠIBENIK METEO

     500,00

14. GIMNASTIČKI KLUB DIŠPET

  1.000,00

 

UKUPNO

 

43.100,00

 

Sukladno točci I. ove Odluke, gradonačelnik Grada Skradina s navedenim udrugama sklopit će ugovore o sufinanciranju programa/projekta za 2023. godinu.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Skradina.

 

GRADONAČELNIK

 

mr.sc. Antonijo Brajković