Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

JAVNI POZIV za iskazivanje mišljenja građana s područja na kojem se određuju imena ulica u naselju Rupe na području Grada Skradina

ISTEKLO     od 09.08.2023. do 24.08.2023.

Objavljuje se Javni poziv za iskazivanje mišljenja građana s područja na kojem se određuju imena ulica u naselju Rupe na području Grada Skradina.      

U naselju Rupe određuju se imena i protezanje sljedećih ulica:

  1. Marasovića ulica - proteže se od ŽC 65024 do LC 6075.

Popis katastarskih čestica koje se nalaze u predloženom zahvatu za navedenu : 119/1, 2513, 118/3, 140/1, 140/2, 140/3, 141/3, 141/2, 141/4 sve k.o.  

  1. Put Krstača -  proteže se od katastarske čestice 2456/109 do katastarske čestice 2426/13 sve k.o. Rupe.

Popis katastarskih čestica koje se nalaze u predloženom zahvatu za navedenu ulicu: 2456/105, 2426/13 sve k.o. Rupe

 

Sastavni dio ovog Javnog poziva je prijedlog Odluke o imenovanju i protezanju pojedinih ulica u naselju Rupe na području Grada Skradina s pripadajućim geodetskim podlogama.

Javni poziv objavit će se na Oglasnoj ploči Grada Skradina i mrežnim stranicama

Grada Skradina, a rok za davanje mišljenja iz točke 1. ovog Zaključka uz odgovarajuće obrazloženje je 15 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Grada Skradina.

Pisano mišljenje iz točke 1. ovog javnog poziva, s obrazloženjem, upućuje se na adresu:

GRAD SKRADIN, Odbor za imenovanje ulica, trgova i naselja na području Grada Skradina, Trg Male Gospe br. 3/I, 22 222 Skradin,  ili na službeni e-mail Grada Skradina: grad.skradin@si.t-com.hr , s naznakom „PRETHODNO MIŠLJENJE NA PRIJEDLOGE IMENA ULICA U NASELJU RUPE NA PODRUČJU GRADA SKRADINA“.

 

1
Javni poziv
doc | 42.50 KB
2
Odluka
doc | 40.00 KB